Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 08.09.2023


Disse brukervilkårene gjelder for deg som benytter en eller flere tjenester levert av Elekt AS, org.nr. 920 766 854 («Elekt», «vi», «vår») gjennom mobilapplikasjonen Elekt («appen») og på web.

1. Om Elekt

Elekt er et norsk betalingsforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Elekt tilbyr en profesjonell tjeneste som hjelper deg med å vurdere om du har en kostnadseffektiv strømavtale. Vi benytter oss av en automatisert prosess der vi henter inn strømregningen din, analyserer den grundig og gir deg en pålitelig vurdering. Vår tjeneste sikrer at du får informasjonen du trenger for å ta velinformerte beslutninger om strømavtaler. Vi legger vekt på nøyaktighet og profesjonalitet for å sikre at du oppnår optimale resultater.

Avhengig av din bruk, kan enkelte tjenester eller funksjoner medføre kostnader fra Elekt eller våre samarbeidspartnere. Dette blir da tydelig opplyst.

2. Avtaleinngåelse

Elekt behandler personopplysninger om deg når du benytter våre tjenester. Se vår personvernerklæring for informasjon om hvilke opplysninger vi behandler, hvordan og hvorfor.

I tillegg til vilkårene i denne avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk rett. Partene i avtalen er deg som bruker Elekt sine tjenester og Elekt AS.

3. For å kunne benytte våre tjenester

For å kunne benytte våre tjenester må du som minimum:

  • Være minst 18 år
  • Ha en e-postadresse
  • Ha et norsk telefonnummer
  • Ha norsk BankID


Lese og godkjenne våre brukervilkår og personvernerklæring

Appen er tilgjengelig for nedlastning i App Store og Play Store.

Elekt er ikke ansvarlig for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos brukeren.

4. Om tjenestene vi tilbyr

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr i appen og på web:


4.1 Se kontoinformasjon (app)

Du må legge til en eller flere betalingskontoer i appen for å kunne benytte visse tjenester og funksjoner slik som å se banktransaksjoner og gjennomføre betaling I Elekt shop enklere. Dette krever ditt eksplisitte samtykke.

Av sikkerhetshensyn krever funksjonaliteten at du verifiserer deg med BankID.

På din forespørsel kan Elekt hente kontoinformasjon og initiere betalinger fra kontoer som du har gitt Elekt tilgang til. Dersom du ikke lenger ønsker å gi Elekt tilgang til dine kontoer, kan du enkelt fjerne den eller de kontoene det gjelder.

Elekt kan ikke garantere at det er mulig å legge til betalingskontoer og utføre betalinger fra alle banker og er ikke ansvarlig for vilkår fastsatt av banken, måten banker gir tilgang til bankkontoer på eller eventuelle begrensninger, slik som beløpsgrenser satt av banken eller lignende.

Elekt er ikke ansvarlig for feil som en bruker selv har gjort ved registrering av et betalingsoppdrag. Eksempler på dette kan være feil mottaker, feil beløp, feil KID, feil forfallsdato eller lignende.

Elekt kan avvise et betalingsoppdrag dersom gjennomføringen av oppdraget vil medføre brudd på lovbestemte eller avtalefestede vilkår. Dersom det for eksempel er manglende dekning på konto, mistanke om bedrageri, misbruk eller hvitvasking av penger, vil Elekt avvise betalingsoppdraget.


4.2 Tilbud fra tredjeparter gjennom Elekt (app)

Som registrert bruker av Elekt får du tilgang til utvalgte tilbud på produkter og tjenester fra utvalgte partnere (heretter «tredjepart»).

Ved å bruke tjenesten, aksepterer du at Elekt deler kontaktinformasjonen din med den aktuelle tredjeparten i de tilfellene du aktivt ber om å motta et tilbud. Tredjeparten kan da kontakte deg for å gi deg et tilbud via e-post, telefon eller SMS. Du velger selv om du ønsker å akseptere et mottatt tilbud eller ikke.

I de tilfeller du aktivt velger å inngå et kundeforhold med en tredjepart direkte i Elekt -appen, aksepterer du at vi deler informasjonen du oppgir i den forbindelse, som er nødvendig for å inngå avtalen med tredjeparten.

Dersom du velger å benytte deg av et tilbud fra en tredjepart via Elekt, inngår du alltid et kundeforhold med den aktuelle tredjeparten. Elekt er ikke part i eventuelle avtaler som inngås mellom deg og en tredjepart som du har kommet i kontakt med ved å bruke våre tjenester, og vi kan ikke holdes ansvarlig for kontraktsbrudd, tap, skader eller lignende som måtte oppstå i forbindelse med tjenester du kjøper fra tredjeparter.


4.3 Feil i beregningene av besparelse
Vi legger stor vekt på nøyaktighet i våre beregninger og tilstreber å gi våre kunder korrekte og pålitelige estimater av besparelse. Imidlertid er det mulig at det kan oppstå feil eller unøyaktigheter i beregningene fra tid til annen som følge av tekniske feil, menneskelig feil eller andre uforutsette faktorer. Kunden aksepterer at selskapet ikke kan holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller konsekvensmessige skader som oppstår som følge av feilaktige besparelsesberegninger. Kunden oppfordres til selv å vurdere og bekrefte nøyaktigheten av beregningene før de tar beslutninger basert på dem.

5. Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv. Din registrerte bruker er personlig og skal ikke brukes av eller deles med andre.

Hvordan du bruker våre tjenester, og hvordan du bruker informasjonen du har fått ved å bruke våre tjenester, er ditt ansvar og på egen risiko.

Du skal ikke forsøke å hacke eller bruke Elekt sine tjenester på en måte som skader eller forstyrrer våre systemer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, endring, dekompilering, modifisering, helt eller delvis kopiering av programvare eller lignende.

Dersom vi oppdager at du på noen måte misbruker våre tjenester, i strid med tjenestens formål eller i forbindelse med straffbare handlinger, kan vi stoppe din tilgang til visse funksjoner midlertidig eller permanent og/eller stenge din bruker med umiddelbar virkning.

Du er selv ansvarlig for at det blir oppgitt korrekt mottaker, beløp og lignende ved betalingstransaksjoner.

Hvis du mener Elekt har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du umiddelbart melde fra til oss på hei@elekt.no. Det samme gjelder dersom du mister eller blir frastjålet din mobiltelefon, eller på annen måte har mistanke om uberettiget bruk. Så snart vi mottar slik melding, vil vi sperre din app-brukern av appen inntil videre.

Du er selv ansvarlig for inntil 450 kroner for tap ved ikke godkjente betalingstransaksjoner som skyldes tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument, inkludert Elekt, med mindre du i forkant ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen og heller ikke har opptrådt svikaktig.

Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser, er du selv ansvarlig for inntil 12 000 kroner. Skyldes tapet at du forsettlig har misligholdt dine forpliktelser og du måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at betalingsinstrumentet kunne bli misbrukt, må du bære hele tapet.

Med mindre du har opptrådt svikaktig, svarer du ikke for tap som oppstår etter at du har varslet Elekt, når plikten til å tilrettelegge for varsling er misligholdt eller når det ikke ble krevd sterk kundeautentisering.

Ditt ansvar kan på nærmere vilkår lempes etter finansavtaleloven § 4-31.

6. Elekt sitt ansvar

Elekt kan ikke garantere at våre tjenester er tilgjengelige eller feilfrie til enhver tid. Dersom det oppstår bugs, tekniske feil, nedetid hos Elekt, nedetid hos en tjenesteleverandør, eller andre forstyrrelser i våre tjenester, vil vi forsøke å rette dette så snart som mulig.

Noen av våre funksjoner eller tjenester inkluderer tjenester levert av en tredjepart. Elekt kan ikke holdes ansvarlig for tjenester, produkter, råd, løsninger eller lignende som en tredjepart leverer til deg i forbindelse med våre tjenester.

Elekt skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i appen.

Elekt er ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger kunden ikke har godkjent, forutsatt at vilkårene i finansavtaleloven er oppfylt.

Elekt er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at vi har mottatt melding sperring av appen. Dersom kunden ikke har hatt mulighet til å sperre appen på grunn av forhold hos Elekt , vil Elekt være ansvarlig for tap som har oppstått grunnet manglende sperring.

7. Kundekontroll

Elekt har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundetiltak og foreta risikovurderinger ved etablering av nye kundeforhold og i løpet av kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om deg og din bruk av våre tjenester. Hvis Elekt krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av appen, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundetiltak, eller at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Elekt heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

8. Endringer

Disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan bli oppdatert på et senere tidspunkt etter hvert som vi lanserer nye funksjoner og tjenester. Ved større endringer vil du få beskjed om dette. Oppdatert versjon er alltid tilgjengelig i appen og på nettsiden.

9. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at avtalen inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Du aksepterer videre at Elekt kan kommunisere med deg i appen eller til det telefonnummer eller den e-post adresse du har oppgitt til Elekt .

Basert på din aktivitet og data kan Elekt sende deg tips, anbefalinger og personaliserte råd i appen.

10. Tvisteløsning

Dersom du ønsker å sende oss en klage, kan du gjøre dette på hei@elekt.no

Kunden kan klage Elekt inn til Finansklagenemnda som relevant klageorgan. Elektronisk klage kan sendes inn via Finansklagenemndas nettsider, https://www.finkn.no. Finansklagenemnda kan også nås på epost: post@finkn.no eller på telefonnummer 23 13 19 60. Finansklagenemnda kan også kontaktes per post på adresse: Finansklagenemnda, pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo.


Versjon: 1.0.1