2024: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Elekt AS

1. Innledning
Denne redegjørelsen publiseres i henhold til åpenhetsloven § 4, og beskriver hvordan Elekt AS arbeider med menneskerettighetsforhold og arbeidsvilkår. Redegjørelsen beskriver hvordan vi vurderer selskapets innvirkning på menneskerettigher og arbeidsforhold, samt hvordan vi identifiserer og følger opp tiltak for å stanse, forebygge eller begrense eventuelle negative konsekvenser. Aktsomhetsvurderingen viser at de største risikoområdene for Elekt AS er knyttet til innleie av konsulenter, herunder sikring av bærekraftige lønns- og arbeidsvilkår for innleide konsulenter.

2. Generell informasjon om Elekt

Elekt AS er et norsk aksjeselskap med hovedkontor i Trondheim. Majoriteten av de 7 ansatte er lokalisert i Trondheim, men selskapet har også medarbeidere som arbeider distribuert fra hhv. Oslo-området og Stavanger-regionen. Aksjonærene består utelukkende av privatpersoner eller privateide selskaper. Elekt har konsesjon som betalingsforetak og er gjennom dette underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Elekt AS utvikler og leverer en app til konsumer-markedet som skal bidra til at brukerne får oversikt over sine strømkostnader samt gis konkrete forslag til hvordan man kan redusere dette. Utvikling av appen skjer både ved bruk av interne ressurser i form av egne ansatte samt gjennom innleide konsulenter. Drift og vedlikehold av appen skjer utelukkende ved bruk av egne ansatte og
systemleverandører består i hovedsak av anerkjente SaaS-aktører som Microsoft.

Appen distribueres gjennom App Store og Google Play og markedsføres mot konsumenter i land hvor selskapet selv definerer at man har et sterkt nok verdiforslag. I første omgang vil dette være i Norge, men på sikt også i Danmark samt andre nordiske og etter hvert europeiske land. I tillegg har vi inngått et strategisk samarbeid med OBOS som innebærer at appen blir markedsført aktivt av dem i deres markedsføringsflater.

Kundene betaler for tjenesten gjennom et abonnement på appen. I tillegg vil Elekt ha inntekter på annonsering i appen samt på provisjon av varer som selges i appen.

Kundene har mulighet til å kontakte oss enten direkte gjennom chat-funksjon i appen eller på våre hjemmesider.

Menneskerettigheter- og anstendige arbeidsforhold er forankret i rutine for innkjøp- og anskaffelser, hvor et selskaps holdning til menneskerettigheter og arbeidsforhold er inkludert som et relevant element i vurderingen av forretningsforbindelser. Elekt AS har en e-post hei@elekt.no, hvor ansatte og andre interessenter oppfordres til å sende inn varslinger eller andre bekymringsmeldinger.


3. Kartlegging av risikomomenter
Det er blitt gjennomført kartlegging av samtlige leverandører og samarbeidspartnere hvor disse ble klassifisert og vurdert ut fra følgende kriterier:

1. Type aktør, det vil si hvorvidt de er en leverandør eller forretningspartner.

2. Hvilken bransje aktøren tilhører og hvorvidt bransjen er såkalt “høy-risiko” med høy iboende risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom det er en leverandør; Hvilken produktrisiko aktøren sorterer under og hvorvidt dette tilhører kategorier som er definert som høyrisiko i listen publisert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).


3. Hvilket land aktørens hovedkontor ligger i og hvor på skalaen dette landet ligger ifølge
«Corruption Perception Index».

Basert på en helhetsvurdering klassifiserte vi om den iboende risikoen var lav, medium eller høy. I tillegg ble det lagt vekt på hvorvidt aktøren har et direkte bidrag inn i vårt produkt/tjeneste, samt hvilken tilknytning vi har til den identifiserte risikoen. Elekt har vurdert at risikoen er større dersom aktøren har et direkte bidrag til Elekt sin verdiskapning, i motsetning til om bidraget gjelder støttefunksjoner eller andre indirekte bidrag. Dernest vurderte vi i hvilken grad aktøren ble påvirket av leveransen til Elekt og hvorvidt vi har evne til å påvirke leverandøren med tanke på arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold.

For å utvikle produktet vårt er Elekt avhengig av utstyr fra en bransje med høy iboende risiko. Som aktør har vi liten påvirkningsmakt overfor leverandørene og lav grad av nærhet til risikoen. Vi anerkjenner likevel at det eksisterer en risiko. Kartlegging viste at den risikoen som vi har mest nærhet til er knyttet til innleie av konsulenter som jobber på oppdrag for selskapet. Per i dag belager Elekt seg svært lite på innleide konsulenter og vi har en plan om fremover å bygge organisasjonen gjennom rekrutteringer internt.

4. Identifisert risiko og tiltak

Basert på gjennomgangen av leverandører og samarbeidspartnere har vi identifisert fire aktører der det foreligger en risiko, og hvor Elekts tilknytning er av en slik karakter at det krever oppfølging. Det ble ikke identifisert noen faktiske brudd. Siden vi har en tett og god dialog med de leverandørene hvor risiko ble identifisert er det besluttet at ytterligere kontrolltiltak ikke er nødvendig i denne omgang.


Elekt har en tett og god dialog med alle leverandørene hvor risiko ble identifisert. Vi vil bruke dialog til å snakke med selskapene hvor potensielle risikoer ble identifisert, og følge selskapene opp gjennom dialog og samhandling.

Vi kan påvirke arbeidsforholdene hos våre leverandører ut fra de krav vi stiller til leveranse med hensyn til tid og omfang, samt behov for bistand. Vi kan derfor påvirke graden av risiko dersom vi:


Belager oss mindre på hjelp fra innleide konsulenter


Stiller mindre krav til omfang og gjør lenger frister (tidsbruk), og dermed reduserer belastningen på den innleide part.


Elekt vil derfor fokusere på å bygge intern kompetanse fremover, og slik redusere behovet for innleide konsultenter. I den grad innleie av konsulenter finner sted vil Elekt ha stort fokus miljø- og arbeidsforhold hos konsultentselskapet vi leier ressurser fra og sette betingelser dersom det anses nødvendig.

Elekt skal opptre aktsomt før inngåelse av avtaler med leverandører eller forretningsforbindelser, og aldri inngå avtaler med parter som opererer i strid med prinsipper for god virksomhetsstyring, inkludert OECD-retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP). Før signering skal det vurderes om avtaleparten følger regler og retningslinjer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Ved identifisering av brudd skal nødvendige tiltak iverksettes eller avtalen avsluttes. Hvis valget står mellom to likeverdige parter, skal Elekt velge den som best ivaretar menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv.

Som et tiltak har Elekt etablert en rutine for anskaffelser og innkjøp. Rutinen sikrer at nødvendig informasjon om avtaleparten blir innhentet og dokumentert, og sikrer at selskapets holdning til menneskerettigheter- og arbeidsforhold er en del av vurderingsgrunnlaget når nye avtaler skal inngås.

Elekt AS anerkjenner at arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en kontinuerlig prosess. Vi vil fortsette arbeidet med å kartlegge våre leverandører og håndtere identifisert risiko etter beste evne, og strebe etter å bli en bedre aktør selv.

Last ned PDF med redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Elekt AS