Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 08.04.2023

1. Vilkår for bruk av App

Disse vilkårene regulerer bruk av Elekt sin app (omtalt som «App»). Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene og personvernerklæringen.

Vilkårene gjelder mellom Elekt AS, organisasjonsnummer 920 766 854, postadresse: Vestre Kanalkai 23B, 7010 Trondheim og den som bruker Elekt AS sin App nevnt ovenfor.

Alle referanser til «Elekt», «vi» og «oss» i det følgende refererer til Elekt AS.

Ved å akseptere vilkårene, bekrefter du at du er kjent med Elekt sin behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Du bekrefter også at du er kjent med at Elekt vil rette markedsføringshenvendelser til deg basert på din bruk av Appen som beskrevet i punktet «Elektronisk kommunikasjon og markedsføring».


1.1 Endring av avtalevilkårene

Disse vilkårene vil oppdateres ved behov og kan når som helst endres av Elekt. Ved endringer i vilkårene som påvirker deg som kunde i vesentlig grad, eller på en negativ måte vil vi alltid varsle deg med minimum 14 dagers varsel via Appen, e-post eller SMS. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp avtalen med oss før endringen trer i kraft.


1.2 Generelt om App

Appen til Elekt består av tjenester og funksjonalitet som skal gi deg oversikt og kontroll over dine strømutgifter samt hjelpemidler til å redusere disse.


1.2.1 Elekt-appen

Elekt-appen er en app som gir deg tilgang til spotpriser, strømforbruk og strøm-/nettleiefakturaer. I tillegg kan man få et estimat på hva man vil få i strømstøtte. Visse deler av funksjonaliteten er avhengig av at du som kunde gir oss ditt samtykke. Appen er tilgjengelig via Google Play og App Store og er tilpasset iOS- og Android-telefoner.


1.2.2 Endring av innhold i app

Vår App er under utvikling og vi kan endre det digitale innholdet i Appen. Endringer i utforming av Appens utseende og brukergrensesnitt gjør vi uten varsel. Du vil også få løpende tilgang til eventuelle sikkerhetsoppdateringer. Slike endringer skjer uten kostnader for deg.

Dersom vi fjerner funksjonalitet, eller gjør endringer som påvirker deg som kunde negativt, vil vi varsle deg på en klar og tydelig måte, for eksempel gjennom varsling i Appen, på e-post eller SMS.

Dersom endringen påvirker innholdet i Appen på en negativ måte som ikke er uvesentlig, kan du heve
avtalen. Dette følger av digitalytelsesloven § 41 og innebærer at du ikke lenger vil være bundet av disse vilkårene.


1.2.3 Autentisering og beskyttelsestiltak

I Appen får du tilgang til personlig informasjon om ditt kundeforhold hos Elekt. Tilgang til informasjonen krever autentisering. Du må derfor legitimere deg med de autentiseringsløsningene Elekt til enhver tid tilbyr første gang du benytter Appen for å få tilgang til blant annet forbruksdata og faktura. Brukes ikke appen på 100 dager må du legitimere deg på nytt. Dette krever vi for å være sikre på at det er rett person som benytter Appen.

I vår App beskytter vi innholdet gjennom:

  • Innebygget sikkerhet i enheten
  • Kryptering av data under transport
  • Autentisering av bruker med Vipps Logg Inn


1.2.4 Deling av tilgang til andre personer

I Appen kan du dele og motta informasjon om andre personers strømforbruk. I din egen App/på din brukerprofil vil du ha tilgang til dine egne strømmålere (strømforbruk, status på strømleveranse, nettleie mv.). Tilsvarende vil du ha tilgang til slike opplysninger for personer som har gitt deg tilgang til sin informasjon. Det samme vil gjelde for andre personer som du har gitt tilgang til. Disse vil ha innsyn i opplysninger om dine strømmålere.

Du er selv ansvarlig for å fjerne tilgang til personer som du ikke ønsker å dele informasjonen nevnt over med.


1.3 Angrerett ved bestilling

Ved bestilling av tilgang til vår App får du tilgang til det digitale innholdet i Appen umiddelbart. Før du får tilgang vil vi kreve samtykke fra deg, hvor du også erkjenner at angreretten dermed er bortfalt.

Dette innebærer at du ikke har normal angrerett, som vanligvis er på 14 dagers regnet fra dagen etter bestilling. Hvilken angrerett du normalt har, kan du finne mer informasjon om i skjema for opplysning om angrerett.

At du ikke har angrerett for vår App følger av angrerettloven § 22 bokstav n) hvor det står at angrerett ikke gjelder for levering av digitalt innhold, når leveringen er begynt med ditt forhånssamtykke og du har erkjent at angreretten har gått tapt.

Når du får tilgang til vår App har du samtykket til at du får tilgang til digitalt innhold umiddelbart og dermed bedt oss uttrykkelig om oppstart av leveransen før utløpet av angrefristen. Du må derfor også betale for tjenesten fra den dagen du får tilgang til Appen.


1.4 Pris og betalingsbestemmelser

Prisene for Appen fremgår av ordrebekreftelsen du har fått tilsendt i forbindelse med at du bestilte tilgang til Appen. Ordrebekreftelsen inneholder den samlede prisen for Appen inkludert merverdiavgift og andre avgifter. Kostnadene for Appen løper fra og med tidspunktet du fikk tilgang til innholdet i Appen. 

Dersom du har fått mulighet til å benytte deg av Appen i en gratis prøveperiode med tilgang til vårt eksklusive innhold, vil tilgangen være gratis i denne prøveperioden. Etter at prøveperioden er over, vil du automatisk bli oppgradert til en løpende betalt plan på månedlig eller årlig basis. Alle våre abonnementer er fleksible, noe som betyr at du kan starte og avslutte abonnementene dine når du vil.

Appen betales gjennom såkalt «in-app purchase» via Google Play eller App Store etter at du har lastet ned appen. Du vil da bli belastet for ditt betalte abonnement via din valgte betalingsform i Google Play eller App Store forskuddsvis for valgte periode.

Dersom du ikke har betalt i henhold til avtalt pris og forfallsdato for Appen, forbeholder vi oss retten til å sperre tilgangen frem til betaling er mottatt. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av ufravikelig lovgivning.

Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven, ved purring vil det påløpe purregebyr.


1.5 Varighet og oppsigelse

Når du abonnerer på vår App, er abonnementet løpende. Du vil ha tilgang til eksklusivt innhold så lenge du har et aktivt abonnement. Du kan si opp abonnementet når som helst og gå tilbake til gratisversjonen med begrenset funksjonalitet.

Betalinger som behandles gjennom appbutikken (enten Apple App Store eller Google Play Store), må kanselleres på telefonen din.

Når du har kansellert abonnementet ditt, vil abonnementet ditt være aktivt for resten av perioden du har betalt for. Fornyelse av abonnementet vil avsluttes.1.6 Immaterielle rettigheter

Vi eier alle rettighetene til Appen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.


1.7 Bruksrett og lovlig bruk

Når du benytter Elekt sin App får du en ikke-eksklusiv bruksrett til Appen, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelige for brukere til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten.

Det er kun tillatt å benytte Appen for de formålene som er beskrevet i disse vilkårene. Det er ikke tillatt å utnytte Appen kommersielt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Det er ikke lov å benytte Appen på en måte som kan være skadelig for oss eller andre brukere.


1.8 Elektronisk kommunikasjon og markedsføring

Ved aksept av disse vilkårene godkjenner du at vi kan kommunisere med deg vedrørende bruk av Appen elektronisk, det være seg via varslinger i app, epost eller SMS, så lenge vi har et aktivt kundeforhold.

Elekt ønsker å tilpasse relevant markedsføring til deg basert på din bruk av vår App og opplysningene vi besitter om deg. Markedsføringen rettes til deg via vår App, i sosiale medier eller gjennom annonsering på nett. Du vil kunne motta slik markedsføring når du benytter Appen. Markedsføringen vil gjelde for eksempel ny funksjonalitet, funksjonalitet vi anbefaler for deg, tilbud fra våre partnere, våre andre tjenester eller lignende. For at vi skal bedrive markedsrettet kommunikasjon via e-post eller via andre kanaler der vi benytter personlig identifiserbar informasjon om deg vil vi innhente et særskilt samtykke til dette.1.9 Partenes ansvar og plikter

Elekt påtar seg ansvar for å levere Appen som beskrevet i disse vilkårene, og i tråd med eventuell ufravikelig lovgivning. Det tas likevel ikke ansvar for forhold utenfor vår kontroll slik som forhold som skyldes våre underleverandører eller force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

Du har selv ansvar for å holde dine personopplysninger oppdaterte. Du har også ansvar for at adressen du oppgir eller tilknytter kontoen din tilhører deg selv, eller at du har myndighet/tillatelse til å få innsikt i slike opplysninger om andre. Det er også ditt ansvar å kun gi App-tilgang til personer du ønsker at skal ha innsikt i detaljer om dine strømmålere osv.

Du oppfordres til å oppbevare innloggingsdetaljer på en trygg måte og ikke dele opplysninger med uvedkommende.


1.10 Feil og mangler

Hvis det foreligger en mangel ved vår App, og dette ikke skyldes forhold på din side (for eksempel manglende nettverkstilgang) vil du ha rett til å holde tilbake et beløp som står i forhold til mangelen. I tillegg kan du be oss om å rette forholdet eller be om prisavslag. I enkelte tilfeller vil du også ha rett til å heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved reklamasjon eller klage vil vi vurdere klagen og behandle den i tråd med reglene i digitalytelsesloven.1.11 Fremgangsmåte for reklamasjoner og klage

Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre tjenester, kan du ta kontakt med oss på hei@elekt.no. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen.

Vi ønsker å løse konflikter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Du har også rett til å klage på tjenestene ved å bruke «European Online Dispute Resolution Platform». Mer informasjon finnes her: https://www.forbrukereuropa.no/. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.1.12 Erstatning og erstatningsbegrensning

Dersom du har betalt for Appen, kan du kreve erstatning som følge av at vi misligholder våre forpliktelser etter disse vilkårene (kontraktsbrudd), eller som følge av at Appen har en mangel og dette ikke skyldes deg, eller forhold på din side. Før du kan kreve erstatning, vil vi som regel ha rett til å tilby retting av mangelen.

Tilsvarende kan vi kreve erstatning fra deg, dersom du har påført oss tap gjennom å bryte disse vilkårene.

Erstatningen kan kreves i tråd med digitalytelsesloven § 48. Dette innebærer blant annet at det kun kan kreves erstatning for tap som med rimelighet kunne ha vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Så langt det er rimelig skal Elekt sitt samlede erstatningsansvar i avtaleperioden uansett begrenses til vederlaget du har betalt oss for tilgang til den aktuelle tjenesten i løpet av en 6 måneders periode.1.13 Brudd på vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å kreve erstattet økonomisk tap som følge av ditt brudd på disse vilkårene eller annen ulovlig bruk av vår App i tråd med punkt 1.12.

Ved brudd på vilkårene kan vi også stenge din tilgang til Appen, midlertidig eller permanent.1.14 Overdragelse og personlig abonnement

Rettighetene og pliktene som følger av disse vilkårene kan overføres fra Elekt til et annet selskap, for eksempel i forbindelse med et oppkjøp, omorganisering, fusjon eller fisjon. Du kan ikke overføre dine rettigheter eller plikter til andre uten skriftlig godkjenning fra oss. Abonnementer på vår App er personlig og kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.1.15 Lovvalg og verneting

Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Trøndelag tingrett som avtalt verneting. Dersom du er en forbruker kan du imidlertid velge ditt hjemting som verneting.